← úvodní strana

Informace pro učinění oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele

 
Pověřeným zaměstnancem Zemědělského podniku Kvasicko, a.s. pro příjem oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele je Mgr. Jitka McEvoy,
Trávník 123, 767 01 Kroměříž
(doručovací adresa pro listinné oznámení), e-mail: oznamovatel@zpkvasicko.cz, tel.: 573 338 524.
Telefonické nebo osobní oznámení je možné v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hod.

Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání.
Oznámení v listinné podobě označit „Neotevírat – Pouze k rukám prošetřovatele“.
O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od přijetí oznámení.

Oznámení je možné podat i přes oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (§ 14 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů): https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých může být tato lhůta prodloužena až o 30 dní, nejvýše dvakrát. Před uplynutím lhůty musí pověřená osoba sdělit oznamovateli důvod a délku prodloužení.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.